-  [Acasă] [Chat] [wiki] [RSS] [bash]

[Înapoi]
Răspuns
Nume
Functie   |     |  
Subiect   (răspuns la 195)
Mesaj
Fişier
Remote Upload
Embed   Help
Parola  (pentru ştergerea mesajului)
  • Fişierele permise sunt: GIF, JPG, PNG, RAR, ZIP
  • Dimensiune maximă pentru fişiere este 5120 KB.
  • Imaginile mai mari de 200x200 vor fi redimensionate.
  • 202 răspuns(uri) unic(e).


/prog/ - faryus aici, imi tai venele am nginx.conf dupa cum urmeaza, si totusi refuza sa-mi afiseze paginile din symfony/web, imi da file not found la toate
138087807012.png - (443.74KB , 1366x768 , Screenshot from 2013-10-04 12:14:14.png )
195 No. 195
faryus aici, imi tai venele

am nginx.conf dupa cum urmeaza, si totusi refuza sa-mi afiseze paginile din symfony/web, imi da file not found la toate

ce pula mortilor ma-sii are?

worker_processes 1; events { worker_connections 1024; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; sendfile on; #tcp_nopush on; #keepalive_timeout 0; keepalive_timeout 65; #gzip on; server { listen 80; server_name localhost; root /usr/share/nginx/symfony/web/; index app.php index.php index.html index.htm; #charset utf-8; location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } location ~ /\.ht { deny all; } } }

>> No. 196
>>195
in loc de index.html pune index.php

location / { try_files $uri $uri/ /index.php; }

>> No. 197
>>195
vezi ca are aciisa nginx configuration pretenas:

http://symfony.com/doc/current/cookbook/configuration/web_server_configuration.html


Şterge mesajul []
Parola  
Report post
Motiv  


▲ ▼